La comunitat exclusiva per a docentsHas oblidat les dades d’accés?
Comunitat: 16.803 recursos | 149.144 usuaris

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT DELS SERVEIS SANTILLANAa) Introducció i definicions

Després de llegir i acceptar aquesta Política de Privacitat i Condicions dels Serveis Sanoma Educación, S.L.U. (d'ara endavant, Santillana), vostè podrà gaudir d'aquests Serveis. Per mitjà de l'acceptació d'aquesta clàusula, vostè accepta expressament la Política de Privacitat dels Serveis Santillana com a Usuari de qualsevol dels mitjans o Serveis i/o productes, ja siguin gratuïts o de pagament, que consisteixen en l'accés a diferents informacions, continguts, programes, apps, botigues, llocs web de comerç electrònic, vídeo sota demanda o similars (d'ara endavant, “Serveis Santillana”) que Santillana posa a la disposició dels Usuaris a Internet. Per a l'enteniment correcte d'aquesta Política de Privacitat i les Condicions dels Serveis Santillana, es donen les definicions següents: L'Usuari serà aquella persona física o jurídica que accedeixi i/o faci servir qualsevol dels Serveis Santillana per qualsevol mitjà sense necessitat de registrar-se. Mitjançant l'acceptació d'aquesta clàusula, l'Usuari accepta la Política de Privacitat i les Condicions dels Serveis Santillana que es reflecteixen en aquest document. Els Serveis Santillana abasten serveis, productes i accions promocionals, ja siguin gratuïts o de pagament, que consisteixen en l'accés a diferents informacions, continguts, comunicacions comercials, editorials i corporatives, programes, aplicacions, botigues, llocs web, vídeo sota demanda o similars. La Política de Privacitat dels Serveis Santillana és aplicable a:


b) Compliment de la normativa vigent

Santillana, pel fet d'estar situada a Espanya, se sotmet al compliment de la normativa espanyola i europea en matèria de protecció de dades i serveis de la societat de la informació. Per tant, Santillana garanteix en tot moment el compliment íntegre i ple de les obligacions que disposa la normativa de protecció de dades i de serveis de la societat de la informació, així com qualsevol altra Llei o norma que complementi o substitueixi les anteriors.


c) Responsable del Tractament

Les dades personals que es recullin mitjançant els Serveis Santillana s'incorporaran a un fitxer responsabilitat de Santillana, empresa espanyola amb domicili a Ronda de Europa, 5, 28760 Tres Cantos (Madrid - Espanya), amb número de NIF B-28119261, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al tom 9.985, foli 213, full M-6.201, inscripció 59a (d'ara endavant, Santillana). Adreces electròniques: evocacion@santillana.es / dpo.spain@sanoma.com Santillana ha designat voluntàriament un Delegat de Protecció de Dades a través del qual l'Usuari podrà plantejar queixes, reclamacions i suggeriments relatius al tractament de les seves dades personals, així com exercir els seus drets. Per fer-ho, l'Usuari podrà dirigir-se a l'adreça electrònica següent: dpo.spain@sanoma.com.


d) Finalitat del tractament de les dades personals dels Usuaris

Les dades que faciliti l'Usuari dels Serveis Santillana es fan servir per a diverses finalitats que s'enumeren tot seguit:

Facilitar un Servei personalitzat per a l'Usuari, adequant aquests Serveis al seu perfil personal, geogràfic, així com a les seves preferències i gustos. Prestar, gestionar, administrar, ampliar i millorar els Serveis i/o continguts que s'ofereixen en els Serveis Santillana, mitjançant l'anàlisi de l'ús dels Serveis per part dels Usuaris. Dissenyar nous serveis que poden resultar d'interès seu. Gestionar les incidències i el manteniment dels Serveis Santillana.
e) Tipus de dades que es recullen per mitjà dels Serveis Santillana

Santillana recollirà dades de l'Usuari a través de l'ús dels Serveis Santillana. Aquestes dades estaran vinculades principalment a l'adreça IP des de la qual accedeix als Serveis Santillana o a un codi d'usuari assignat de forma unilateral per Santillana. Aquestes dades es podran considerar dades personals en la mesura en què permetin identificar-lo o fer-lo identificable. D'aquesta manera, Santillana podrà vincular a aquestes dades la informació següent:


f) Dades compartides amb tercers

Santillana no cedirà les dades personals dels Usuaris a cap tercer sense una base jurídica que legitimi aquest tractament.


g) Menors d'edat

Els menors de 18 anys no hauran d'utilitzar els Serveis Santillana. En cas que Santillana detecti usuaris que poguessin ser menors de 18 anys, procedirà a expulsar-los d'e-vocación.


h) Drets dels Usuaris

L'Usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació adreçant-se a Santillana per mitjà de correu postal al domicili de Santillana, acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del seu DNI o document equivalent, i especificant el dret que vol exercir. Es recomana que l'usuari faciliti tota la informació sobre els Serveis Santillana que utilitza o ha utilitzat per poder atendre adequadament la seva sol·licitud. No obstant això, s'ha de tenir en compte que no serà possible exercir aquests drets en el cas de dades que no requereixin la identificació de l'Usuari (p.e. adreça IP), tret que l'Usuari pugui aportar documentació addicional suficient per ser identificat. L'Usuari tindrà dret a formular una queixa o reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) i davant el Delegat de Protecció de Dades de Sanoma Educación, S.L.U (dpo.spain@sanoma.com).


i) Termini de conservació de les dades

Les dades personals de l'Usuari es tractaran de forma activa mentre tingui la condició d'Usuari dels Serveis Santillana; és a dir, mentre no exerceixi el seu dret de supressió. En cas que exerceixi el dret de supressió, les seves dades es bloquejaran i es conservaran de forma restringida a la disposició de les autoritats competents durant un termini de 5 anys per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament.


j) Legitimació per al tractament de les dades

La base jurídica que legitima els tractaments indicats és l'interès legítim de Santillana a proporcionar i controlar l'accés als Serveis Santillana.

Cargando...